Australia's Wildfires Point to the Future (Jan 10, 2020)